A Közös Hivatal szervezete

I.) Szervezeti struktúra

A Hivatal létszáma 20 fő, melyből

 • 1 fő: jegyző
 • 1 fő aljegyző
 • 1 fő: igazgatási csoportvezető
 • 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
 • 2 fő: kereskedelmi ügyintéző
 • 2 fő: műszaki ügyintéző
 • 3 fő: adóügyi ügyintéző
 • 6 fő: pénzügyi ügyintéző
 • 3 fő: ügykezelő

Hivatalon belüli szervezeti egységek:

Igazgatási csoport

Létszám: 8 fő
Vezetője: igazgatási csoportvezető
Feladata: A szociális- és gyermekvédelmi igazgatás kivételével valamennyi igazgatási feladat ellátása, így kereskedelmi igazgatás, az adóigazgatás, a belügyi igazgatás, a kommunális igazgatás, a növény- és állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi igazgatás.

A Hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egység vezetője az általa vezetett csoport feladatkörébe tartozó ügykörökben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.

Feladat- és hatáskörök

A jogszabályokban meghatározott hatáskörök címzettje általában a jegyző. A jegyző hatásköreit a kiadmányozási jog kivételével nem ruházhatja át az ügyintézőkre. Abban az esetben, amikor a jogszabályban meghatározott hatáskör címzettje a Hivatal ügyintézője – így különösen anyakönyvi igazgatás -, akkor a hatáskört az adott köztisztviselő gyakorolja.


Jegyző:
 • vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő- testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját.

Aljegyző:
 • helyettesíti a jegyzőt;
 • közreműködik a testületi, bizottsági, társulási tanácsi ülések előkészítésében, a testületi anyagok kezelésében, az üléseken hozott döntések végrehajtásában;
 • vezeti a szociális- és gyermekvédelmi igazgatási, valamint az ügyiratkezelési, titkársági feladatok ellátását
 • kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi ügyintéző:
 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 • munkaügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • hagyatéki ügyek intézés;
 • a feladatköreit érintő adatszolgáltatási feladtok ellátása.

Ügykezelők:
 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • gépelési feladatok ellátása;
 • beszerzések lebonyolítása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;

Igazgatási csoportvezető:
 • az igazgatási csoport vezetése;
 • birtokvédelmi ügyek intézése;
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 • a képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 • a jegyző és az aljegyző helyettesítése;
 • a kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Kereskedelmi ügyintéző (a):
 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • strand üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Kereskedelmi ügyintéző (b):
 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (a):
 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (b):
 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.
 • pályázatok;
 • közbeszerzések;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • strand üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Hatósági ügyintéző:
 • népesség nyilvántartási feladatok ellátása;
 • központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • közreműködés az adóigazgatási feladatok ellátásában;
 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása;

Adóügyi ügyintézők:
 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen: nyilvántartás, bevallások feldolgozása, adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés, befizetések könyvelése, értesítők kiküldése, felhívások kibocsátása, ellenőrzés, behajtás, végrehajtás;
 • nyilvántartás
 • bevallások feldolgozása
 • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés
 • befizetések könyvelése
 • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása
 • ellenőrzés
 • behajtás
 • végrehajtás
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Pénzügyi ügyintézők:
 • a költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
 • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;


A pénzügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Anyakönyvvezetői feladatokat a szakvizsgával rendelkező 6 fő láthat el.

A feladatok részletezését, megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért a jegyző a felelős.


A Hivatal székhelyén 16 fő dolgozik, a Révfülöpi Kirendeltségen 4 fő (kereskedelmi ügyintéző (b), műszaki ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő ügykezelő) állandó munkahelye a Révfülöpi Kirendeltség.


A Révfülöpi Kirendeltségen biztosított

 • a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás;
 • a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek közül Révfülöp település vonatkozásában legalább az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, az adó-, a kereskedelmi, a növény- és állatvédelmi-, a kommunális igazgatási és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • a polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás Révfülöp település vonatkozásában;
 • a polgármester és a képviselő-testület működésének biztosításával, feladatainak ellátásával, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Révfülöp település vonatkozásában, amennyiben ezt a kirendeltségen célszerűbben el lehet látni;
 • az e feladatokkal kapcsolatos ügyiratkezelés.

II.) Felügyeleti szerv

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Telefon: 06/88/579-300
Fax: 06/88/579-349
E-mail: < hivatal@vemkh.gov.hu >
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem


III.) Tevékenységek

A Hivatal alaptevékenysége:

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld és Szentbékkálla települések vonatkozásában.

Az alaptevékenység szakágazat kódja:
841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.

Kormányzati funkciók:


016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 - Adó- vám- és jövedéki igazgatás

A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása

841105 - Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem lát el.

A Hivatal alaptevékenységét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az alapító önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletei, igazgatási tevékenységeinek körét az ágazati jogszabályok, igazgatási tevékenységének eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely fölött a Hivatal tulajdonosi, alapítói jogokat gyakorolna.


A Hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek:

 • Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla;
 • Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda;
 • Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda (Köveskál);
 • Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda.