Pályázati kiírás
Önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésére
Salföld Község Önkormányzata Polgármestere értékesítésre meghirdeti a Salföld 121/1. hrsz-ú ingatlant a jelen felhívásban szereplő feltételek szerint.

- Az ingatlan adatai:
helyrajzi száma: Salföld 121/1.
fekvése: belterület
művelési ága/megnevezése: kivett, beépítetlen terület
területe: 953 m2
HÉSZ szerinti besorolása: Lf-1 – falusi lakóterület
besorolása: üzleti vagyon (forgalomképes)

- A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az értékesítésre meghirdetett területen történő megvalósítás céljából igényelje a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatást, e támogatás igénylési feltételeinek megfeleljen.
A minimális vételár: 12. 000. 000 Ft
A jelen pályázat keretében a legjobb -legmagasabb összegű vételárat ajánló- érvényes ajánlatot tevő pályázóval előszerződés kötésére kerül sor, mely alapján akkor kerül sor adásvételi szerződés kötésére, ha a pályázó a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatás iránti kérelme sikeresnek bizonyul, és részére költségvetési támogatás kerül megállapításra. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatásról kiállított támogatói okirat pályázó általi kézhezvételét követő 10. nap, mely időpont a határideje a vételár átutalással történő megfizetésének is.

- Pályázóval szembeni feltételek:
A pályázóval szembeni elvárás a köztartozás mentesség, valamint, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
Pályázatot szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet nyújthat be.

- A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó adatait (név, lakóhely/székhely), rövid utas elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).
A pályázó ajánlatát a vételárra vonatkozóan, ami nem lehet kevesebb a minimális vételártól.
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy igényli a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatást, mely támogatás igénylési feltételeinek megfelel, és amely támogatás terhére az értékesítésre meghirdetett területen kívánja a projektet megvalósítani, és ott üzletet kíván építeni.
A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.
Átláthatósági nyilatkozatot a pályázóról (szervezet esetén).
Köztartozás mentesség igazolását.
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az Önkormányzattal szembeni lejárt tartozása.

A pályázat kiírója felhívja a figyelmet, hogy a pályázat tartalmánál felsoroltak hiánya a pályázat érvénytelenségét eredményezi!
Pályázatok benyújtásának határideje, módja: Ajánlatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani Salföld Község Önkormányzata címére (8256 Salföld, Kossuth u. 27.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Salföld 121/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére” A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 28 12:00 óra, mely időpontig a pályázatnak meg kell érkeznie.
A pályázatok bontására 2021. április 28-án kerül sor.
A pályázatok értékelése
Amennyiben csak egy érvényes pályázat kerül határidőben benyújtásra, a pályázat nyertese e pályázat benyújtója azzal, hogy a jelen felhívásban szabályozott eredménytelenné nyilvánítási jogát ez esetre is fenntartja az Önkormányzat.

Versenytárgyalás: Több érvényes pályázat esetén versenytárgyalás tartására kerül sor, melynek során az érvényes pályázatot benyújtó pályázók a vételárra licitálnak. A versenytárgyalás ideje: 29. 10: 00 óra; helyszíne a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.).
A versenytárgyalás tartásának tényéről, valamint arról, hogy az általuk benyújtott pályázat érvényes, a pályázók a pályázatban megadott rövid utas elérhetőségükön kerülnek értesítésre.
A versenytárgyaláson az Önkormányzat képviseletében eljárók, valamint az érvényes pályázatot benyújtó pályázók lehetnek jelen. A pályázóknak személyazonosságukat, esetleges képviseleti jogosultságukat hitelt érdemlően közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia.
A versenytárgyalás során az induló licitálási összeg az érvényes pályázatokban szereplő legmagasabb vételár. Azon érvényes pályázatot benyújtó pályázók, akiknek a pályázatában alacsonyabb összeg szerepel, elsőként nyilatkoznak arról, elfogadják-e a legmagasabb vételárat; aki nem, az ő számára a versenytárgyalás véget ér; aki igen, az részt vesz a licitálásban. A licitlépcső: 200. 000 Ft. A licitálást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.
A versenytárgyalást, és ezáltal az ingatlan megvásárlásának lehetőségét az a pályázó nyeri, aki a versenytárgyalás során a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázat eredményét a Polgármester a versenytárgyalást követő 3 napon belül állapítja meg, és közli a pályázókkal. Az előszerződés kötésére a legmagasabb összegű vételárat ajánló pályázóval az eredmény megállapítását követő 5 napon belül kerül sor. Amennyiben a legmagasabb összegű vételárat ajánló pályázó nem köt előszerződést az Önkormányzattal határidőben, az Önkormányzat jogosult a második legmagasabb összegű vételárat ajánlóval szerződést kötni. Az előszerződés feltételeinek megteremtéséről, költségei vállalásáról a pályázónak kell gondoskodnia.

- Egyebek
Az Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, mely gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül a pályázati felhívás visszavonására, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

További információt Fábián Gusztáv, polgármester nyújt a 06-30/616-3799 telefonszámon.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján (www.salfold.hu) és a hirdetőtábláján (8256 Salföld, Kossuth u. 31.) kerül közzé tételre.